Reglement

Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing van Soubry.

I. ALGEMENE BEPALINGEN ACTIE

De actie ‘Soubry op Kot’ van Soubry wordt georganiseerd en gecoördineerd door Etabl. Joseph Soubry NV, met zetel te B-8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 51 (hierna “Soubry” of “Organisator” genoemd).

De actie, slechts geldig in België, staat uitsluitend open voor alle studenten uit België. Onder ‘student’ wordt in de context van deze actie en in het verdere reglement verstaan: een persoon die ingeschreven is in een hogeschool of universiteit, of een persoon tussen de 18 en 25 jaar oud.

De student dient een foto op te sturen van zichzelf met Soubry-pasta in de hoofdrol via het invulformulier op de website https://soubryopkot.be/. Een student mag met meerdere personen op de foto staan. Alle ingestuurde foto’s die Soubry ontvangt vòòr 04/04/2022 om 23:59 zijn geldig voor de actie.

Indien de ingestuurde foto wordt goedgekeurd door het Soubry op Kot-actieteam heeft de deelnemer recht op een 1 pak 1 meter Soubry-spaghetti, tot zolang de voorraad strekt, alsook één kortingsbon van Soubry. Beiden worden opgestuurd naar de student door de Organisator. De pakken 1 meter-spaghetti zijn gelimiteerd tot 500 stuks, net zoals de kortingsbonnen.

Bij overmacht of bij uitputting van de pakken 1 meter-spaghetti en/of kortingsbonnen behouden de Organisatoren zich het recht om deze te vervangen door een artikel met gelijke waarde of grotere waarde. De deelnemer zal hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht. ln geen geval kan een tekort aan pakken 1 meter-spaghetti of kortingsbonnen worden gecompenseerd door betaling. De kortingsbon en spaghetti kunnen niet worden verworven zonder correcte deelname aan de actie.

Het prijspakket zal via koerier worden aangeboden. De student dient ervoor te zorgen dat er op het opgegeven leveringsadres iemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is, zal een nota nagelaten worden en kan de deelnemer binnen de week contact opnemen met de koerierdienst voor een nieuwe levering. Na deze week wordt het pakket terug verstuurd naar Soubry en kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op zijn prijs.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de actie, de toekenning van actieprijzen, en dit in welke vorm ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten op het promotiemateriaal en de verpakkingen die deel uitmaken van de actie.

Deelname aan deze actie houdt de volledige aanvaarding van dit reglement in. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

II. DEELNAME AAN DE ACTIE: SOUBRY OP KOT

De deelname aan deze actie gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.

Elke student kan slechts éénmaal geldig deelnemen tijdens de actieperiode door zich te registreren via www.soubryopkot.be.

Deelname kan enkel via het ingevulde formulier op de campagnesite én het insturen van een geldige foto voor 04/04/2022 om 23u59. Nazendingen na deze datum zullen niet in aanmerking genomen worden.

Indien, wegens overmacht of een technisch voorval buiten de wil van de Organisator, een deelname werd geannuleerd, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de deelnemers aan de actie in geen geval een schadevergoeding van hen eisen.

De deelname is slechts geldig als alle verplichte gegevens, zoals vermeld in de deelnemingsvoorwaarden, zijn medegedeeld.

Elke deelnemende student dient identificeerbaar te zijn via e-mailadres, naam en voornaam, naam van de school en woonplaats of kotadres. Elke deelnemende student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van haar gegevens.

Elke student mag zich slechts éénmaal registreren. Extra registraties onder dezelfde naam worden geblokkeerd. De actie is niet toegankelijk voor studenten onder de 18 jaar.

Onvolledige deelnames, alsook deelnames in andere naam, deelnames die incorrecte gegevens bevatten, deelnames die niet stroken met de algemeen aanvaardbare zeden, deelnames die in elke andere dan de voorziene vorm worden ingestuurd of die de bepalingen in dit reglement niet respecteren worden uitgesloten.

De persoon die de foutieve kandidaatstelling instuurde, zal in dat geval worden gediskwalificeerd voor de opdracht. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van ‘Soubry op Kot’ 2021-2022.

De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een deelname uit te sluiten en de doorgegeven kandidaatstelling in alle communicatiekanalen te wissen of te eisen dat deze gewist worden alsook dat deze nog verder verspreid wordt daar de naam van Soubry, de actie of aanverwanten er aan gekoppeld zijn. Ook deelnames die het reglement niet respecteren, vooral in het geval van vermoeden van vals spelen of bedrog tijdens de deelname aan de actie, zullen verwijderd worden. De organisatie moet de verwijderde deelnemers hier niet van op de hoogte stellen. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van ‘Soubry op Kot’ 2021-2022.

III. ACTIEVERLOOP EN BEPALING VAN DE WINNAARS

Na het insturen van een persoonlijke foto met Soubry-pasta in de hoofdrol (verpakking, product of logo in beeld) krijgt de geregistreerde deelnemer 1 pak Soubry 1 meter-spaghetti en 1 kortingsbon van Soubry.

De desbetreffende studenten worden als Winnaars (hierna: de ‘Winnaars’) via mail aangesproken om de prijs te realiseren. De prijzen zullen worden opgestuurd naar het adres dat door de deelnemer vermeld werd in het invulformulier op de website.

Tijdens haar selectie houdt de Jury rekening met het geheel van inzendingen die door de deelnemers werden voorgesteld vanaf de eerste dag van de actie.

Beslissingen van de Jury zijn niet vatbaar voor beroep.

IV. REGISTRATIE VAN EEN STUDENT OP DE WEBSITE

De Organisator garandeert dat zij zelf geen enkele student zal registreren op deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van een student.

De Organisator vraagt aan elke student om berichten met ongepaste inhoud te melden via het e-mailadres marketing@soubry.be.

V. KLACHTEN EN GESCHILLEN

In geval van klachten kan de consument steeds contact opnemen met Soubry via het nummer (+32) 051/22.23.20 (enkel in België) of door een schriftelijke aanvraag te richten naar Soubry – Soubry op Kot - Verbrandhofstraat 51, B-8800 Roeselare. Door deelname aan de actie erkent de deelnemer dat Soubry finaal kan beslissen omtrent iedere klacht.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Soubry. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn te verhogen.

VI. PRIVACYBEPALINGEN

Soubry handelt conform de Europese wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de actie, worden geregistreerd in de bestanden van Soubry, Verbrandhofstraat 51, B-8800 Roeselare. Deze gegevens zullen dienen om de actie te beheren waarvoor de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan deze actie. Ze kunnen worden medegedeeld aan partners met wie Soubry samenwerkt. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft kosteloos recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing van Soubry.

Door deel te nemen aan de actie ‘Soubry Op Kot’ geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik door Soubry en haar betrokken partners van deze informatie.

Conform de wet kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via een gedagtekende brief aan Soubry op bovenstaande adres. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de actie, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.

De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.

De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.